View Full Version: Những Hnh Ảnh Ngộ Nghĩnh

Meoluoi > Thủ Thuật Yahoo > Những Hnh Ảnh Ngộ Nghĩnh


Title: Những Hnh Ảnh Ngộ Nghĩnh


meoluoi - February 28, 2006 02:37 AM (GMT)
Cho cc hnh ngộ nghĩnh chạy trn cửa sổ chat

cch lm đơn giản thi bạn chỉ việc coppy cc đoạn m dứơi đy sau đ paste vo khung chat ấn Enter l được ngay thi lc đ bạn chat của bạn sẽ ngạc nhin lắm:

<font face="wingdings"><font size="12"><font color="FF00CC">{<font size="16"><font color="6600FF">{<font size="18"><font color="FF0099">{<font size="20"><font color="9966FF">{<font size="22"><font color="FF6699">{<font size="24"><font color="990099">{<font face="arial"size="18"><font color="CC0033">HELLO<font face="wingdings"><font size="24"><font color="990099">{<font size="22"><font color="FF6699">{<font size="20"><font color="9966FF">{<font size="18"><font color="FF0099">{<font size="16"><font color="6600FF">{<font size="12"><font color="FF00CC">{


thm nữa đy ny:

<font face="wingdings"><font size="6"><font color="FFCCFF"><font size="12"><font color="#FF99FF"><font size="16"><font color="FF66FF"><font size="22"><font color="FF33FF"><font size="26"><font color="FF00FF"><font size="10"><font face="arial"><font color="990099">thanks<font face="wingdings"><font size="26"><font color="FF00FF"><font size="22"><font color="FF33FF"><font size="16"><font color="FF66FF"><font size="12"><font color="#FF99FF"><font size="6"><font color="FFCCFF">

chn thm cc biểu tượng mặt cười vo cho n sinh động nữa phải khng ?

<font face="wingdings"><font size="6"><font color="#FF99FF"><font size="12"><font color="9900FF"><font size="16"><font color="6633CC"><font size="22"><font color="330066"><font size="26"><font color="000000"><font size="10"><font face="arial"><font color="990099">:)The Bee:)<font face="wingdings"><font size="26"><font color="000000"><font size="22"><font color="330066"><font size="16"><font color="6633CC"><font size="12"><font color="9900FF"><font size="6"><font color="#FF99FF">

<font face="webdings"><font size="6"><font color="FFCCFF">Y<font size="12"><font color="#FF99FF">Y<font size="16"><font color="FF66FF">Y<font size="22"><font color="FF33FF">Y<font size="24"><font color="FF00FF">Y<font size="10"><font face="arial"><font color="990099"> The Bee <font face="webdings"><font size="24"><font color="FF00FF">Y<font size="22"><font color="FF33FF">Y<font size="16"><font color="FF66FF">Y<font size="12"><font color="#FF99FF">Y<font size="6"><font color="FFCCFF">Y

V đy c thể nghe được cả m thanh nữa đ:

<font size="18">Hey You!<font color="ffffff"><snd=yahoo>

Cn đy l vui nhộn:

<font face="webdings"><font size="22"><font color="FF00CC">Z<font size="10"><font color="990099"><font size="22"><font color="6600FF"><font size="10"><font color="990099"><font size="22"><font color="FF0099"><font size="10"><font color="990099"><font face="arial"size="16"><font color="cc66ff">Hello<font face="webdings"><font size="10"><font color="990099"><font size="22"><font color="FF0099"><font size="10"><font color="990099"><font size="22"><font color="6600FF"><font size="10"><font color="990099"><font size="22"><font color="FF00CC">Z

"Nao, to dem tu 5 ve 1, cau moi duoc mo mat ra nhe " <font face="arial" size="12"><font color="000000">....
going in..
<font size="16"><font color="00CC00">5....
<font size="20"><font color="FF6633">4....
<font size="24"><font color="CC99FF">3....
<font size="28"><font color="FF0033">2....
<font size="32"><font color="6600FF">1....
<font color="000000"> CYA!

"Chuc cau ngu ngon, va co nhieu giac mo dep"

<b><font face="webdings"><font size="12"><font color="CCCCFF"><font size="16"><font color="FF99FF"><font size="20"><font color="9999FF"><font size="24"><font color="FF33FF"><font size="32"><font color="6666CC"><font size="10"><font face="arial"><font color="333399">I-)nightI-)<font face="webdings"><font size="32"><font color="6666CC"><font size="24"><font color="FF33FF"><font size="20"><font color="9999FF"><font size="16"><font color="FF99FF"><font size="12"><font color="CCCCFF">

"Dem nay to cung nho cau nhieu lam do"

<font face="Wingdings"><font size="6"><font color="FF6666">Z<font size="10"><font color="6600FF">Z<font size="14"><font color="FF0099">Z<font size="18"><font color="33CC33">Z<font size="22"><font color="FFFF33">Z<font size="26"><font color="990099">Z<font face="arial"><font size="28"><font color="333399">NIGHT<font face="Wingdings"><font size="26"><font color="990099">Z<font size="22"><font color="FFFF33">Z<font size="18"><font color="33CC33">Z<font size="14"><font color="FF0099">Z<font size="10"><font color="6600FF">Z<font size="6"><font color="FF6666">Z
VD:

<font face="arial" size="12"><font color="000000">....
going in..
<font size="16"><font color="00CC00">5....
<font size="20"><font color="FF6633">4....
<font size="24"><font color="CC99FF">3....
<font size="28"><font color="FF0033">2....
<font size="32"><font color="6600FF">1....
<font color="000000"> CYA!

{ Chỗ ny để g thng điệp chat của bạn .VD : Heloo}* Một số cu lệnh tạo những biểu tượng lạ:

<font face="wingdings"><font size="12"><font
color="FF00CC">{<font size="16"><font
color="6600FF">{<font size="18"><font
color="FF0099">{<font size="20"><font
color="9966FF">{<font size="22"><font
color="FF6699">{<font size="24"><font
color="990099">{<font face="arial"size="18"><font
color="CC0033">HELLO<font face="wingdings"><font
size="24"><font color="990099">{<font size="22"><font
color="FF6699">{<font size="20"><font
color="9966FF">{<font size="18"><font
color="FF0099">{<font size="16"><font
color="6600FF">{<font size="12"><font color="FF00CC">{
<font face="wingdings"><font size="6"><font
color="FFCCFF"><font size="12"><font
color="FF99FF"><font size="16"><font
color="FF66FF"><font size="22"><font
color="FF33FF"><font size="26"><font
color="FF00FF"><font size="10"><font
face="arial"><font color="990099">thanks<font
face="wingdings"><font size="26"><font
color="FF00FF"><font size="22"><font
color="FF33FF"><font size="16"><font
color="FF66FF"><font size="12"><font
color="FF99FF"><font size="6"><font color="FFCCFF">

<font face="arial" size="12"><font color="000000">....
going in..
<font size="16"><font color="00CC00">5....
<font size="20"><font color="FF6633">4....
<font size="24"><font color="CC99FF">3....
<font size="28"><font color="FF0033">2....
<font size="32"><font color="6600FF">1....
<font color="000000"> CYA!
<b><font face="webdings"><font size="12"><font
color="CCCCFF"><font size="16"><font
color="FF99FF"><font size="20"><font
color="9999FF"><font size="24"><font
color="FF33FF"><font size="32"><font
color="6666CC"><font size="10"><font
face="arial"><font color="333399">I-)nightI-)<font
face="webdings"><font size="32"><font
color="6666CC"><font size="24"><font
color="FF33FF"><font size="20"><font
color="9999FF"><font size="16"><font
color="FF99FF"><font size="12"><font color="CCCCFF">
<font face="Wingdings"><font size="6"><font
color="FF6666">Z<font size="10"><font
color="6600FF">Z<font size="14"><font
color="FF0099">Z<font size="18"><font
color="33CC33">Z<font size="22"><font
color="FFFF33">Z<font size="26"><font
color="990099">Z<font face="arial"><font
size="28"><font color="333399">NIGHT<font
face="Wingdings"><font size="26"><font
color="990099">Z<font size="22"><font
color="FFFF33">Z<font size="18"><font
color="33CC33">Z<font size="14"><font
color="FF0099">Z<font size="10"><font
color="6600FF">Z<font size="6"><font color="FF6666">Z
<font face="webdings"><font size="22"><font
color="FF00CC">Z<font size="10"><font
color="990099"><font size="22"><font
color="6600FF"><font size="10"><font
color="990099"><font size="22"><font
color="FF0099"><font size="10"><font
color="990099"><font face="arial"size="16"><font
color="cc66ff">Hello<font face="webdings"><font
size="10"><font color="990099"><font size="22"><font
color="FF0099"><font size="10"><font
color="990099"><font size="22"><font
color="6600FF"><font size="10"><font
color="990099"><font size="22"><font color="FF00CC">Z
<font face="Wingdings"><font size="6"><font
color="FF6666">Z<font size="10"><font
color="6600FF">Z<font size="14"><font
color="FF0099">Z<font size="18"><font
color="33CC33">Z<font size="22"><font
color="FFFF33">Z<font size="26"><font
color="990099">Z<font face="arial"><font
size="28"><font color="333399">NIGHT<font
face="Wingdings"><font size="26"><font
color="990099">Z<font size="22"><font
color="FFFF33">Z<font size="18"><font
color="33CC33">Z<font size="14"><font
color="FF0099">Z<font size="10"><font
color="6600FF">Z<font size="6"><font color="FF6666">Z <font size="18">Hey You!<font
color="ffffff"><snd=hello><font face="arial" size="12"><font color="000000">....
going in..
<font size="16"><font color="00CC00">5....
<font size="20"><font color="FF6633">4....
<font size="24"><font color="CC99FF">3....
<font size="28"><font color="FF0033">2....
<font size="32"><font color="6600FF">1....
<font color="000000"> CYA!
<b><font face="webdings"><font size="12"><font
color="CCCCFF"><font size="16"><font
color="FF99FF"><font size="20"><font
color="9999FF"><font size="24"><font
color="FF33FF"><font size="32"><font
color="6666CC"><font size="10"><font
face="arial"><font color="333399">I-)nightI-)<font
face="webdings"><font size="32"><font
color="6666CC"><font size="24"><font
color="FF33FF"><font size="20"><font
color="9999FF"><font size="16"><font
color="FF99FF"><font size="12"><font color="CCCCFF">
<font color="000000">I <font face="webdings"><font
size="32"><font color="FF0033">O<font
face="arial"><font size="12"><font color="000000">ya
just fine
you can stop <font color="FF0033"><font
size="22">SHOUTING <font color="000000"><font
size="12">now!

* Một số cu lệnh tạo nền l ảnh động:

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/calvary.gif)>


<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/cats.gif)>


<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/tiger.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angelkiss.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/ange5.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/ange6.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angel7.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angelkisses.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angel2.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angel.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angelwink.gif)>

<font size=50 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/3cross_1.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/celtcros.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/cross15.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/cross7.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/barcross.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/cross.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/cross_1.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/whtcross_w.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/christian_clr.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/LightWord.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/mountupeagles.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/not_pass_away.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/calvary.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/USAflag.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/treadonmeflag.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/2ndAmend.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/betsyrosswht.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/BetsyRoss.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/appealtoheavenflag.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/bennington76.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://www.cybergifs.com/patriotic/MinuteMan.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://www.cybergifs.com/patriotic/thesecolorsdontrun.jpg)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagle2.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagleatyoublkwh.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagle.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagle122.jpg)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagleflag.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eaglefly.gif)>


<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/conf-flag.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/wavingdixie.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/SnBsCross.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/RebelCap.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/confbtn4.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/confbtn3.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/confbtn2.gif)>

cccc

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/confbtn1.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/conf_flag_bearer.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/conf-ribbon.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/BtlFlag.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/cwar1a.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/starbar.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/VaBtlFlag.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/StarsBars.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/ConfWhup.jpg)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hcrown.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknight.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/MaceBall.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hfencing.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/sword.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/slidblue.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/bar_rwb.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/bartree.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barbeach.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barfeet.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barlook.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barrb.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barmusic.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barheart.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/bararrow.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/smileybar.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/bardog.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/PawPrint.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barpencil.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/indexr3.html)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barforest.gif)><font size=120 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/horses/horse4.gif)> HA HA

<font size=120 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/horses/horses.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=white
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/dogs/dogwalk.gif)> InterGuiger

QuangCao

<font size=120 color=white
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eaglefly.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/flowers/FLrose3.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/flowers/DaisySpin.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/flowers/redrose.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/dogs/dogwalk2.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/dogs/dogbar.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/dogs/RunWolf.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/sword.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/candle.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/CanBlast2.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/money.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/Rlightning.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/yacht.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/winpooh.gif)> InterGuiger


* ảnh nền động trong Yahoo! Hộp thư<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/calvary.gif)>


<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/cats.gif)>


<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/tiger.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angelkiss.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/ange5.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/ange6.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angel7.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angelkisses.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angel2.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angel.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/angels/angelwink.gif)>

<font size=50 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/3cross_1.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/celtcros.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/cross15.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/cross7.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/barcross.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/cross.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/cross_1.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/whtcross_w.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/christian_clr.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/LightWord.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/mountupeagles.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/not_pass_away.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/christian/calvary.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/USAflag.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/treadonmeflag.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/2ndAmend.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/betsyrosswht.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/BetsyRoss.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/appealtoheavenflag.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/patriotic/bennington76.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://www.cybergifs.com/patriotic/MinuteMan.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://www.cybergifs.com/patriotic/thesecolorsdontrun.jpg)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagle2.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagleatyoublkwh.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagle.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagle122.jpg)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eagleflag.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eaglefly.gif)>


<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/conf-flag.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/wavingdixie.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/SnBsCross.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/RebelCap.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/confbtn4.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/confbtn3.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/confbtn2.gif)>

cccc

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/confbtn1.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/conf_flag_bearer.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/conf-ribbon.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/BtlFlag.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/cwar1a.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/starbar.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/VaBtlFlag.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/StarsBars.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/confederate/ConfWhup.jpg)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hcrown.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknight.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/MaceBall.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hfencing.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/sword.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/slidblue.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/bar_rwb.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/bartree.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barbeach.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barfeet.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barlook.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barrb.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barmusic.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barheart.gif)>

<font size=16 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/bararrow.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/smileybar.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/bardog.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/PawPrint.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barpencil.gif)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/indexr3.html)>

<font size=30 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/bars/barforest.gif)><font size=120 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/horses/horse4.gif)> HA HA

<font size=120 color=red
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/horses/horses.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=white
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/dogs/dogwalk.gif)> InterGuiger

QuangCao

<font size=120 color=white
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/eagles/eaglefly.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/flowers/FLrose3.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/flowers/DaisySpin.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/flowers/redrose.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/dogs/dogwalk2.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/dogs/dogbar.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/dogs/RunWolf.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/sword.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/heraldry/Hknightonhorse.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/candle.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/CanBlast2.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/money.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/Rlightning.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/yacht.gif)> InterGuiger

QuangCao<font size=120 color=blue
style=Quay trở vềground:url(http://cybergifs.com/other/winpooh.gif)> InterGuiger


Hosted for free by zIFBoards